Parish Mission Statement

Declaracion De La Mision ● Tuyên Ngôn Sứ Mệnh

We, the parishioners of Holy Innocents Parish, rooted in and flowing from a deep love of God and neighbor, and nourished by the Eucharist, pledge to live, proclaim, and give witness to the Gospel of Jesus. Holy Innocents Parish, a multi-cultural community of communities, through the richness of our faith and the diversity of our gifts, is committed to making Jesus’ vision, “that all may be one” a reality.

Nosotros, los feligreses de la parroquia Los Santos Inocentes, arraigados en y manando de un profundo amor a Dios y al prójimo, y alimentados por la Eucaristía, nos comprometemos a vivir, proclamar, y dar testimonio al Evangelio de Jesucristo. La parroquia de Los Santos Inocentes, una comunidad multicultural de comunidades, por medio de la riqueza de nuestra fe y la diversidad de nuestros dones, está dedicada a hacer realidad la visión de Jesús, “que todos sean uno.”

Chúng tôi, những giáo dân của giáo xứ Holy Innocents , bắt nguồn từ và chảy ra từ một tình yêu sâu sắc của Thiên Chúa và tha nhân, và nuôi dưỡng bởi Thánh Thể, cam kết sống , rao giảng và làm chứng cho Tin Mừng của Chúa Giêsu. Giáo xứ Thánh Innocent , một cộng đồng đa văn hóa của các cộng đồng , thông qua sự phong phú của đức tin và sự đa dạng của những món quà của chúng tôi , cam kết thực hiện tầm nhìn của Chúa Giêsu, " rằng tất cả có thể là một " thành hiện thực.